WONINGCORPORATIES

Woningcorporaties worden ondersteund met kostenrationalisatie programma’s. WOZ waarden worden steeds belangrijker, niet alleen voor belastingheffing (onroerende zaakbelastingen, waterschapsheffing en relatie met vennootschapsbelasting), maar ook kan de relatie met de huurwaarde een rol gaan spelen. Daarom is het essentieel voor corporaties om een effectief controletraject op te zetten, waarbij de meeste sturing plaats vindt in het vooroverleg traject.

Kostenrationalisatie vindt ook plaats op het gebied van rioolrechten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarin transparantie wordt bereikt en de doorberekende kosten worden beoordeeld, en daarmee de rechtmatigheid van het vastgestelde tarief. Het gaat hierbij om substantiële lasten voor de corporatie, die vaak zonder controle betaald worden. Wij voorzien met onze rationalisatie in de groter wordende behoefte van corporaties aan transparantie en kostenbeheersing, waarbij voor samenwerking met de gemeente wordt gekozen.

WOZ ADVIES WOZ ADMINISTRATIE

wozwoningcorp