Welkom bij WOZ CONTROL

Op grond van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) worden organisaties geconfronteerd met waardebeschikkingen van onroerend goed die voor vele belastingen (zoals de onroerende zaakbelastingen, waterschapsheffing en vennootschapsbelasting) van belang zijn. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks nieuwe waarden vast te stellen, waarbij de waarde peildatum steeds één jaar voor de aanslagdatum ligt. Het is voor veel organisaties van belang om deze waarden deskundig te beoordelen en indien noodzakelijk aan te laten passen, om de belastingdruk te beïnvloeden en van goede waarden verzekerd te zijn.

Wij bieden een unieke oplossing om de beschikkingen te controleren, indien noodzakelijk aan te laten passen en administratief te verwerken. Een oplossing gericht op kostenbesparing, maar ook op controle en kwaliteit van de waardering. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak waarbij in het vooroverleg met de gemeente een beoordeling plaats vindt zodat belastingplichtige geen kostbare bezwaarprocedure rest, en tijdig inzicht verkrijgt in de komende waarden.

WOZ ADVIES WOZ ADMINISTRATIE WONINGCORPORATIES